Powiatowa Rada Zatrudnienia

Oferty pracy

Numer ogłoszenia

Stanowisko

728 pracownik produkcji
726 wykonwaca fasad i ociepleń
725 Elektryk
722 tokarz- formowacz
Zgłoś ofertę pracy
Zobacz  nasze oferty pracy

Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 29.03.2011r

Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 29.03.2011r

 

                                                                                                                        Środa Śląska, 29 marca 2011
 
CAZ-000/2/LJ/2011
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady zatrudnienia w Środzie Śląskiej
w dniu 29 marca 2011 r.
Obecni według załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1.       Otwarcie posiedzenia.
2.       Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.       Wydanie opinii w sprawie podziału środków FP przeznaczonych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia w 2011 r.
4.       Wydanie opinii w sprawie przeznaczenia środków FP na finansowania innych fakultatywnych zadań na rok 2011 opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej.
5.       Wydanie opinii w sprawie zatwierdzenia kierunków i planu szkoleń na rok 2011 opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej.
6.       Wydanie opinii w sprawie utworzenia w roku szkolnym 2011/2012 w Technikum Nr 1 w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Środzie Śląskiej nowych kierunków kształcenia tj. technik logistyk oraz technik spedytor.
7.       Wydanie opinii w sprawie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia ze środków Funduszu Pracy.
8.       Sprawy różne.
9.       Zakończenie posiedzenia.
 
Ad 1. Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Pan  Andrzej Bielski powitał   członków Powiatowej Rady Zatrudnienia  Starostę Powiatu Średzkiego, Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego oraz  pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej.
Ad 2.Przewodniczący odczytał  proponowany porządek posiedzenia Rady. Porządek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednomyślnie.
Ad. 3 Pani Z. Figiela omówiła podział środków na aktywne formy FP na rok 2011. (prezentacja w załączeniu). Przewodniczący otworzył dyskusję. Członków Rady najbardziej interesowało dlaczego w ramach głównego algorytmu PUP nie przewidział środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Pani Figiela wraz z Panią dyrektor PUP Haliną Semegen wyjaśniły, że powodem takiej decyzji są o wiele niższe środki przyznane na rok 2011 w porównaniu do roku ubiegłego. W związku z tym urząd zdecydował przyznać środki na otwarcie własnej firmy wstępnie w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. 14 dotacji.  Obie panie podkreśliły, że są to jedynie wstępne decyzje. Jak tylko Ministerstwo uruchomi rezerwy urząd złoży wnioski m.in. na rozwój przedsiębiorczości. Przewodniczący Rady zapytał  jak duże jest obecnie zapotrzebowanie na dotacje. Pani Figiela odpowiedziała, że zapotrzebowanie jest większe niż nasze możliwości bo złożono 43 wnioski. Pan Bielski  zapytał jak wysoka jest efektywność tej formy wsparcia. Pani Figiela odpowiedziała że ok. 98%. Pani Katarzyna Misiuna wyraziła wątpliwość czy tak efektywna forma wsparcia nie powinna być potraktowana priorytetowo. Starosta powiatu średzkiego Pan Sebastian Burdzy dodał, że to właśnie jednorazowe środki na rozwój przedsiębiorczości wpływają na rozwój gospodarczy powiatu. Pani Dyrektor PUP odpowiedziała (jeszcze raz podkreśliła), że to dopiero wstępne decyzje finansowe, natomiast PUP przy tworzeniu budżetu brał pod uwagę wysokie koszty dotacji, zapotrzebowanie na inne formy wsparcia oraz konieczność objęciem aktywizacją zawodową jak największą liczbę osób a także zalecenia Ministerstwa. Pan starosta zaproponował aby  przesunąć  środki z innych form wsparcia takich jak np. szkolenia, prace interwencyjne. Pani Figiela odpowiedziała, że efektywność po pracach interwencyjnych u pracodawców prywatnych jest bardzo wysoka. Ponadto część środków została przekazana na wspieranie programu gospodarka wodna. Pani Katarzyna Kmak specjalista ds. rozwoju zawodowego podkreśliła, że w tym roku szkolenia będą realizowane w trybie indywidualnym pod warunkiem uprawdopodobnienia zatrudnienia. Tematyka szkoleń zawodowych będzie związana z realnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Pan Bielski zaproponował aby PUP rozważył możliwość przesunięcia środków z zadania staże. Pani Figiela odpowiedziała, że większość kwoty zaplanowanej w budżecie to środki już zaangażowane i są związane z zobowiązaniami z roku 2010. Pan Łabędzki podkreślił że staże to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego zwłaszcza wśród młodych ludzi. Pracownicy PUP podkreślali, że obecnie Ministerstwo priorytetowo traktuje osoby w wieku 15-24 lata i osoby powyżej 50 roku życia. Osoby z tych kategorii rzadziej decydują się na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Najwięcej jest osób powyżej 30 roku życia. Niestety ta grupa nie jest traktowana priorytetowo prze ministerstwo pracy. Kończąc dyskusję przewodniczący Rady zaproponował zgodnie z wolą większości członków Rady by przesunąć środki w wysokości 50 tys. zł z zadań szkolenia i staże. Pani Dyrektor przychyliła się do opinii Rady w ramach budżetu dokonano korekty. Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr I/ 2011 z dnia 29.03.2011 Powiatowej Rady Zatrudniania w Środzie Śląskiej w sprawie zaopiniowania przeznaczenia środków FP na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia na rok 2011 opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej. Uchwała został przyjęta jednogłośnie.
Ad 4. Pani Dyrektor PUP omówiła podział środków FP na zadaniach fakultatywnych. Podkreśliła, że urząd ma do dyspozycji ok. 50 tys.  zł mniej w porównaniu do roku ubiegłego na bieżące wydatki urzędu.  W związku  z tym zostały ograniczone inwestycje dotyczące infrastruktury informatycznej PUP. Przewodniczący Rady spytał ile licencji LEX posiada urząd. Pani Dyrektor odpowiedziała, że tylko jedną. Pan Starosta spytał o kwotę dotyczącą opłat pocztowych. Pani Dyrektor wyjaśniła, że urząd wysyła dużo wezwań, decyzji zaświadczeń i innych informacji dla osób bezrobotnych. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie  Uchwałę Nr II /2011 z  dnia 29.03.2011 Powiatowej Rady Zatrudniania w Środzie Śląskiej w sprawie zaopiniowania przeznaczenia środków FP na finansowanie innych fakultatywnych zadań na rok 2011 opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej, która została przyjęta jednogłośnie
 

Ad 5. Pani Katarzyna Kmak specjalista ds. rozwoju zawodowego omówiła plan szkoleń na rok 2011. Podkreśliła, że małe środki na FP wymusiły na PUP zorganizowanie wyłącznie jednego szkolenia grupowego, będzie to szkolenie z umiejętności poszukiwania pracy zorganizowane przez Klub Pracy, dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W tym roku PUP skupi się na szkoleniach indywidualnych. Będą to szkolenia zawodowe pod uprawdopodobnienie zatrudnienia. Pan Bielski zapytał czy takich szkoleń nie powinno być umieszczonych w planie szkoleń. Pani Kmak  odpowiedziała, że standardy rynku pracy określają, iż w planie szkoleń umieszcza się wyłącznie szkolenia grupowe. Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr III/2011 z dnia 29.03.2011 Powiatowej Rady Zatrudniania w Środzie Śląskiej w sprawie wyboru zaopiniowania kierunków i planu szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej w 2011 r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 
Ad 6.  Pani Zuzanna Jaskuła Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, w imieniu Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Środzie Śląskiej, przedstawiła prośbę Radzie o wydanie opinii w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia tj. technik spedytor i technik logistyk. Utworzenie nowych kierunków jest zasadne, ponieważ żadne współczesne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez  specjalistów ds. spedycji czy logistyki. Szkoła posiada odpowiednia kadrę a wyposażenie pracowni nie wymaga dużych nakładów finansowych. Ponadto szkoła pragnie poszerzyć ofertę edukacyjną w związku z włączeniem Liceum Profilowanego do Zespołu Szkół. Uczniowie tych kierunków będą w programie mieli język obcy, co pozwoli przygotować ich do pracy nie tylko na rynek polski ale również europejski. Pan Starosta podkreślił, że otwarcie obu kierunków to krok do przodu w związki z likwidacją szkół zawodowych. Szkoły zawodowe będą kształciły w konkretnych zawodach . Rynek pracy wymaga elastyczności, pracodawcy skarżą się, że brakuje ludzi z odpowiednim wykształceniem zawodowym. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę Nr IV /2011 z dnia 29.03.2011 Powiatowej Rady Zatrudniania w Środzie Śląskiej w sprawie zaopiniowania utworzenia w roku szkolnym 2011/2012 nowych kierunków kształcenia w Technikum Nr 1 w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Środzie Śląskiej tj. technik logistyk oraz technik spedytor. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 
Ad 7. Pani Ewa Witwicka poprosiła Radę o wydanie opinii w sprawie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia ze środków FP za okres od 20.10.2010 do 23.10.2010 w wysokości 95,20 zł. Decyzją Starosty Średzkiego z dnia 21.02.2011 bezrobotny został zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia , stało się one nienależne ponieważ od 20.01.2010-23.10.2010 ww. osoba pracowała za granica w związku z tym utraciła status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku z dniem 20.10.2010 r. Informację o tym, iż w tym czasie ww. osoba pracowała została przez nią złożona dopiero 17.01.2011 r. A w dniu 10.02.2011 ww. osoba ponownie się zarejestrowała jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Bezrobotny złożył wniosek o umorzenie należności wskazując na trudną sytuację materialną spowodowaną brakiem pracy. PUP wezwał stronę do złożenia w ciągu 5 dni zaświadczeń, lub innych dokumentów dotyczących źródeł i wysokości dochodów w rodzinie. W/w osoba nie przedstawiła żadnych dowodów na podstawie, których PUP mógłby stwierdzić, że wystąpiła jedna z przesłanek wymienionych w art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewodniczący otworzył dyskusję następnie poddał pod głosowanie wniosek o wydanie opinii w sprawie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia. Rada biorąc pod uwagę brak przesłanek wymienionych w art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaopiniowała wniosek negatywnie w sposób jednogłośny.
Ad 8 Pani Dyrektor PUP Halina Semegen przedstawiła pokrótce strukturę bezrobocia w powiecie Średzkim. (prezentacja w załączeniu). Ponadto podkreśliła, że w bieżącym roku zarówno szkolenia jak i staże będą przyznawane pod uprawdopodobnienie zatrudnienia.
 
Ad 9 Przewodniczący podziękował  przybyłym  gościom i członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia za przybycie a pracownikom PUP i Pani dyrektor za przekazane informacje przygotowane materiały.
 
 
Protokołowała: Lucyna Jaworska
 
 
 
 
 
 
 

 

Załączniki do strony

Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę