Dla bezrobotnego

Oferty pracy

Numer ogłoszenia

Stanowisko

726 wykonwaca fasad i ociepleń
725 Elektryk
722 tokarz- formowacz
720 pracownik produkcji( dział Belki TERIVA)
Zgłoś ofertę pracy
Zobacz nasze oferty pracy

Pożyczka szkoleniowa

 

Pożyczka szkoleniowa
 
Starosta na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy zwanej "osobą uprawnioną" może udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 
 
Pożyczka szkoleniowa jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć  18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.
 
Osoba zainteresowana uzyskaniem pożyczki szkoleniowej składa wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej wraz z uzasadnieniem potrzeby udzielenia tej formy pomocy oraz informacją o sposobie zabezpieczenia jej spłaty (wniosek w załączeniu)
 
Starosta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawiera z osobą uprawnioną umowę na udzielenie pożyczki szkoleniowej
 
Wypłata pożyczki szkoleniowej może nastąpić po zawarciu umowy jednorazowo lub w ratach.
 
Osoba, której udzielono pożyczki szkoleniowej przedkłada w Powiatowym Urzędzie Pracy dokumenty umożliwiające rozliczenie tej pożyczki i potwierdzających:
·         dokonanie opłat należnych instytucji szkoleniowej oraz poniesienie innych kosztów szkolenia,
·         ukończenie szkolenia i nabycie kwalifikacji
 
Przeznaczenie pożyczki szkoleniowej:
Pożyczka szkoleniowa może być przeznaczona na sfinansowanie:
 • należności przysługującej instytucji szkoleniowej,
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • koszt przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji do wykonywania danego zawodu.
UWAGA!
W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia, pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości wraz  z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.
 
 
Z udzielenia pożyczki szkoleniowej może również skorzystać osoba zarejestrowana poszukująca pracy, która:
 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. jest żołnierzem rezerwy,
 6. pobiera rentę szkoleniową,
 7. pobiera świadczenie szkoleniowe,
 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. jeżeli pracuje lub wykonuje inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i jest w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym.
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.  z 2013r., poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U.  z 2014r., poz. 667)

Załączniki do strony

Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę